Site-ul PROIS-NV este în curs de reconstructie.
Va asteptam in curand pe noul site!

Proiecte încheiate

1.  Centrul de Educație Timpurie "CURCUBEU"

Promotor proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare

Partener: Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV)

Obiectiv principal

Promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și de gen la nivelul Regiunii Nord - Vest prin promovarea perspectivei de gen în viața socială și prin dezvoltarea de noi servicii complementare.

Obiective specifice

 1. Facilitarea accesului familiilor vulnerabile social la servicii, pentru asigurarea armonizării vieții de familie cu viața profesională.
 2. Creșterea nivelului de informare și sensibilizare a comunității cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen și avantajele participării femeilor pe piața muncii.

Valoarea și durata proiectului

 • Durata:  14 luni
 • Finanțare prin Mecanismul Financiar SEE - Programul RO11: 358.750  €

Activități

 • Crearea infrastructurii sociale, respectiv a Centrului de Educație Timpurie Curcubeu
 • Furnizarea de servicii integrate pentru copil si familie în cadrul acestui centru: de educație, de ocupare a forței de muncă, dar și servicii sociale.
 • Activități de informare și sensibilizare a comunității cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen și avantajele participării femeilor pe piața muncii: organizarea de evenimente publice, la nivelul Regiunii Nord-Vest (focus  grupuri, workshop-uri, seminarii)
 • Activități de formare a personalului pe tema egalității de gen.

Grupul țintă al proiectului

 • 40 de copii (0-3 ani), din care 10 de etnie romă, provenind din familii vulnerabile din punct de vedere social
 •  40 de adulți (părinți/ reprezentanți legali ai copiilor din centru)
 •  60 de membri ai comunităților compacte de romi, din 3 orașe mari
 •  11 specialiști
 •  peste 100 de reprezentanți ai instituțiilor publice, societăților comerciale, ONG-urilor, asociațiilor profesionale, sindicatelor
 •  publicul larg,  prin campaniile de informare.

Rezultate așteptate

La nivel local:

 •  1 centru de educație timpurie înființat,  dotat
 •  11 specialiști instruiți pe tema egalității de gen
 •  40 de copii (0-3 ani) vor beneficia de servicii educaționale
 •  40 de părinți/reprezentanți legali  ai copiilor din centru vor beneficia de servicii de informare, consiliere vocațională, psihologică, socială dar și sesiuni specifice de instruire
 •  o bursă a locurilor de muncă
 •  un ghid elaborat de integrare a femeilor pe piața muncii

În trei orașe mari:

 • un focus - grup  pentru identificarea nevoilor și constrângerilor specifice comunităților rome dar și a celor legate de tema egalității de șanse și gen și a participării femeilor pe piața muncii
 •  un workshop pentru dezbaterea  problemelor și constrângerilor legate de incluziunea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
 •  un eveniment de sensibilizare pe tema egalității de gen, în comunitățile rome

La nivel regional:

 •  un seminar regional de diseminare a rezultatelor evaluării nevoilor specifice ale comunităților de romi, respectiv  de identificare de bune practici și posibile soluții, pentru promovarea egalității de gen
 •  un comitet pe problemele romilor (din actori relevanți la nivel regional) constituit
 •  un workshop regional de informare și sensibilizare pe tema egalității de gen

2. „Mediul profesional 2020“ – urmările psihosociale ale schimbărilor structurale de pe piața muncii din Europa – instrumente eficiente pentru o sanogeneză în firmele și organizațiile din sistemul de sănătate și de îngrijire a persoanelor în vârstă

(Proiect finanțat prin programul ERASMUS+, acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice, perioada de implementare 01.09.2014-31.08.2016).

Parteneri: Nell-Breuning-Haus (Germania) – solicitant, 2) Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen (Germania), 3) ATB – Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein (Italia), 4) ETÖK- Eesti Tööküsimuste Keskus (Estonia), 5) Arbeiterwohlfahrt – AWO (Germania), 6) Europejski Dom Spotkan - Fundacja Nowy Staw (Polonia), 7) CSC Verviers (Belgia), 8) PROIS-NV

Proiectul urmărește o îmbunătățire semnificativă a condițiilor de muncă în ceea ce privește prevenirea bolilor psihice și promovarea sanogenezei la locul de muncă și identificarea factorilor de stres care adesea stau la dezvoltarea bolilor psihice și pot atrage după sine perioade lungi de absență, terapii costisitoare, serioase probleme sociale și adesea și ieșirea totală din câmpul muncii.

În cadrul proiectului a fost dezvoltată o curriculă educațională care poate fi aplicată în formarea profesională dedicată specialiștilor și angajaților din domeniul îngrijirii bolnavilor și a persoanelor în vârstă.

3. Clujul Inclusiv! (ediția a III-a)

Proiectul urmărește să susțină integrarea în societate a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din comunitatea clujeană, sa crească cooperarea dintre ONG-uri și alte structuri (instituții, firme, societate civilă), să contribuie la dezvoltarea durabilă a structurilor active în promovarea incluziunii.

Obiectivul proiectului: Schimbarea percepției publice asupra rolului persoanelor din grupurile vulnerabile în cadrul comunității, prin valorificarea potențialului artistic și creativ al acestora, promovarea cunoașterii între diversele organizații care lucrează cu grupurile vulnerabile, instruirea specialiștilor cu scopul dezvoltării economiei sociale, precum și de creștere a nivelului de coeziune socială.

Obiective specifice: 1/ Promovarea creației artistice și susținerea persoanelor talentate din grupurile vulnerabile, ca punct de plecare pentru integrarea lor profesională și creșterea coeziunii sociale. 2/ Contribuție la sustenabilitatea centrelor cu activități din domeniul creativ-productiv, prin dezvoltarea structurilor de economie socială și pregătirea specialiștilor din centre. 3/ Schimbarea percepției în comunitate asupra posibilităților de integrare a persoanelor din grupurile vulnerabile. În corelație, sporirea stimei de sine a grupului țintă vizat ca premisă pentru dezvoltarea profesională ulterioară. 4/Interacțiunea și dialogul actorilor sociali implicați în incluziunea socială a persoanelor din diferite grupuri vulnerabile, 5/Promovarea locală, regională, națională și internațională a municipiului Cluj-Napoca, sub genericul pregătirea candidaturii mun. Cluj-Napoca la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Grupuri ţintă, beneficiari (direcți şi indirecți)

Direct: persoanele care fac parte din diverse grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane cu potențial creativ artistic însă cu un nivel de educație mai scăzut tineri aflați/ieșiți din sistemul de protecție a copilului etc, experți din centrele care lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Indirect: Reprezentanți ai ONG-urilor, organizații și instituții responsabile de formare profesională,  autorități, patroni, sindicate, artiști, profesori, elevi, studenți, tineri, mass-media, publicul larg.

Activităţile proiectului

Târg de economie socială cu prezentarea lucrărilor artistice și a altor creații ale persoanelor provenind din grupuri dezavantajate, precum și prezentarea organizațiilor participante;

Ateliere de creație în cadrul târgului unde vizitatorii pot să creeze obiecte alături de cei implicați;

Sesiune de instruire a specialiștilor (în domenii ca marketing, vânzare on-line, managementul organizației sau incluziune socială)

Finanțator: Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca

Durata: 1 mai - 15 noiembrie 2016

 

4. IN_CLUJ_AR_T – Incluziune prin artă pentru tinerii clujeni

Proiectul urmărește să selecteze și să susțină tinerele talente din comunitatea clujeană, prin valorificarea potențialului lor artistic și de creativitate, să contribuie la promovarea actelor artistice veritabile în rândul tinerilor.

Obiectivul proiectului: Crearea spațiului și contextului propice, pentru încurajarea tinerilor să se implice în proiecte culturale, interacțiunea între aceștia și promovarea multiculturalității.

Obiective specifice: 1/Promovarea creației artistice și susținerea tinerilor talentați. 2/Atragerea unui număr cât mai mare de tineri în evenimente culturale; 3/Valorificarea potențialului creativ din Cluj-Napoca 4/Interacțiunea între artiști; 5/Promovarea locală, regională, națională și internațională a municipiului Cluj-Napoca, sub genericul pregătirea candidaturii mun. Cluj-Napoca la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Grupuri ţintă, beneficiari (direcți şi indirecți)

Direcți: persoane tinere cu potențial creativ artistic - elevi, studenți, profesori coordonatori, Indirecți: autorități în domeniu, jurați, artiști, mass-media, publicul larg.

Activităţile proiectului

1/Activități pregătitoare: elaborare și realizare de materiale informative; selectarea participanților; selectarea unui juriu reprezentativ; selectarea și instruirea voluntarilor; elaborarea unui regulament de jurizare

2/ Realizarea unei preselecții a momentelor care să participe la evenimentul artistic final;

3/ Organizarea unui spectacol cu public și prezentarea celor mai reușite producții artistice,

4/ Înainte și pe parcursul celor două evenimente se vor organiza acțiuni de promovare și publicitate

Finanțator: Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca

Durata: 15 mai - 15 noiembrie 2016

Înregistrări video:

Înregistrare video Spectacol In_Cluj_Art, partea 1

Înregistrare video Spectacol In_Cluj_Art, partea a 2-a

Material video (TVR Cluj, Emisiunea "Transilvania Policromă")

Material video (TVR Cluj, Emisiunea "Transilvania la zi", începând cu min. 43:21)

 

5. „Inclusiv - Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” – proiect POSDRU dedicat grupurilor vulnerabile

Pe scurt, „Inclusiv” înseamnă: 2.098 de beneficiari, peste 1.200 de participanți la programe integrate de consiliere și formare profesională, 1.031 de persoane cu noi calificări profesionale, înființarea și operaționalizarea a șase centre de incluziune socială, 30 de mese rotunde cu 615 participanți, redactarea unui ghid de bune practici pentru funcționarea unui centru de incluziune profesională.

Proiectul s-a  desfășurat în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015 și a fost implementat de Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV) ]n parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Fundația World Vision România, Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual și Landsbond der Christeljke Mutualiteiten (Mutualitatea creștină din Belgia). Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 11.129.620 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată 10.906.820 lei.

De serviciile proiectului au beneficiat 2.098 de persoane, dintre care 1.626 de femei. „Inclusiv” vizează în special persoanele cu dizabilități, etnicii romi, persoanele din familii monoparentale ori cu peste doi copii, persoanele fără adăpost ori afectate de boli ocupaționale, precum și alte grupuri vulnerabile.

În cadrul proiectului au fost înființate și operaționalizate șase centre de incluziune socială în regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov, care furnizează un pachet de servicii integrate și adaptate: sprijin social și juridic, consiliere vocațională, activități de dezvoltare personală.

În urma celor 42 de cursuri de calificare organizate, un număr de 1.031 de persoane au dobândit competențe în meserii cerute pe piața muncii. Cele mai căutate specializări au fost îngrijitor de persoane în vârstă la domiciliu (314 absolvenți), lucrător în comerț (166 de absolvenți) și bucătar (80 de absolvenți). Lista calificărilor continuă cu: florar-decorator (75 de persoane), baby-sitter (76), infirmier (44), coafor (75), ospătar (52), barman (77), electrician (72).

Mesele rotunde și schimbul de experiență între partenerii proiectului s-au concretizat prin realizarea unui raport de cercetare cantitativă și calitativă, „Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu aceasta”, a unui „Ghid de bune practici pentru funcționarea unui centru de incluziune socială” și a unui volum de „Recomandări pentru activitatea experților care lucrează în cadrul unor organizații care furnizează servicii sociale și de ocupare a grupurilor vulnerabile”.

Mai multe informații despre proiect: www.inclusiv.eu. Vă invităm să vizionați filmul de prezentare al proiectului AICI.

 

6. BizStart - Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr crescut de afaceri

(POSDRU, CPP 176 Strategic - „România Start-up”, AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”)

BENEFICIAR: Academia de Studii Economice din București

PARTENER: PROIS-NV

REGIUNI DE IMPLEMENTARE: București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători în vederea îmbunătăţirii performanţei şi formării profesionale actuale, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial şi pentru a genera un număr crescut de afaceri. Proiectul a generat efecte pozitive asupra membrilor grupului țintă căci prin dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale, antreprenoriatul a devinit o opţiune de carieră. Ocuparea pe cont propriu este o alternativă și o opțiune importantă în condițiile în care efectele crizei economice asupra pieței muncii încă se resimt.

DURATA: martie – decembrie 2015

 

7. „Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale pentru a genera un număr crescut de afaceri - NewBiz”

(POSDRU, CPP 176 Strategic - „România Start-up”, AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”)

BENEFICIAR: Academia de Studii Economice din București

PARTENER: PROIS-NV

REGIUNI DE IMPLEMENTARE: Nord-Vest și Vest

Prin serviciile oferite (instruire în vederea deschiderii unei afaceri, precum și de dezvoltare a competențelor manageriale – marketing, resurse umane, relații cu clienții etc.) în cadrul proiectului a crescut capacitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, capacitatea de a-şi asuma riscul, precum şi abilitatea de a planifica şi gestiona proiecte cu scopul de a-şi atinge obiectivele. În cadrul centrelor de sprijin pentru inițierea afacerilor, prin Platforma de e-learning, prin dezvoltarea ghidului interactiv de sprijin pentru inițierea unei afaceri membrii grupului țintă au fost consiliați în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și au simulat pașii necesari a fi parcurși în vederea înființării și dezvoltării unei întreprinderi, au participat la activități de mentorat/tutoriat care i-a ajutat să realizeze un plan de afaceri sustenabil.

DURATA: martie – decembrie 2015

 

8. „Incluziune prin cultură și creativitate pentru tinerii Clujului”

Proiectul „Incluziune prin cultură și creativitate pentru tinerii Clujului” s-a derulat în perioada 02.04.2014 – 30.11.2014 cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, a beneficiat de o finanțare în valoare de 9030 Ron (8000 finanțare Primăria Cluj-Napoca, 1030 cofinanțare PROIS-NV) și a urmărit să creeze un climat favorabil integrării pe piața muncii a tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile din comunitatea clujeană și să contribuie la creșterea nivelului de coeziune socială. Proiectul unic prin complexitatea dată de evenimentele organizate, construite pe interacțiunea actorilor sociali implicați în incluziunea socială a tinerilor din diferite grupuri vulnerabile și pe oportunitatea de a dialoga cu reprezentanți marcanți ai organizațiilor active în domeniul incluziunii sociale a oferit cadrul de desfășurare pentru mai multe evenimente importante:

 1. Conferința „Cum ne pregătim pentru piața muncii?” a propus subiecte de discuţie importante pentru tinerii din Cluj și a constituit o oportunitate excelentă pentru participanți să facă schimb de idei și să analizeze în mod real impactul și provocările sistemului educațional în relație cu piața muncii

 2. Expoziție cu vânzare a obiectelor confecționate de tinerii proveniți din grupuri dezavantajate cu participarea Fundației ESTUAR - Centrul Social Cluj, Nazarcea Grup - Unitate protejată autorizată, APAHNP Cluj, World Vision România, Fundației Dezvoltarea Popoarelor, Asociației Ateliere Protejate, Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului, Asociației Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

 3. Spectacol de teatru, muzică și dans susținut de beneficiari ai unor organizații care se ocupă de incluziunea socială

 

9. Sustainable Self-help Adult Community Learning Model and Tool-kit - SUSCOM

(perioada de implementare 2012-2014)

 

Finanțator: ANPCDEFP, prin Programul „Învățare pe tot parcursul vieții”, Parteneriate pentru Învățare – Grundtvig

Parteneri: MRS Consulting Ltd (UK), Grafia (CZ), Borgorette (IT), Asset Technology (GR) și TPNK (PL)

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unui model de auto-susținere sustenabilă a comunității de învățare a adulților și a unui set de instrumente sustenabile și gratuite care să sprijine participarea adulților la activități de instruire. Publicul țintă al proiectului este constituit din șomeri, persoane cu nivel de educație scăzut, cu dezabilități sau din mediul rural. În vederea dezvoltării unor tehnici de responsabilizare a participanților, dezvoltării abilităților și a mecanismelor de suport vor fi utilizate inclusiv instrumente dezvoltate în cadrul altor proiecte implementate de parteneri.

 

10. LOcal media for sustainable Community AcTion in Europe – LOCATE (perioada de implementare 2013-2015)

Finanțator: ANPCDEFP prin programul „Învățare pe tot parcursul vieții” - Grundtvig Multilateral Project

Parteneri: ABN Conzorio (IT), Asset Technology (GR), Intras (ES), Workers Educational Association (UK), MRS Consulting Ltd (UK)

Proiectul are ca obiectiv sprijinirea comunităților în procesul de învățare.

Detalii pe : http://www.locateproject.eu/

 

11. "Clujul inclusiv"

Proiectul “Clujul inclusiv” urmărește să creeze un climat favorabil integrării în societate a tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile prin artă și creativitate. Prin diferitele activități dorește să pună în valoare potențialului artistic și creativ, și schimbarea percepției publice asupra rolului acestor persoane în cadrul comunității. De asemenea promovează cunoașterea între diversele organizații care lucrează cu tinerii din grupurile vulnerabile.

Din grupul țintă al proiectului fac parte pe de o parte tinerii din diverse grupuri vulnerabile: tineri aflați/iesiți din sistemul de protecție a copilului, tineri cu dizabilități, tineri cu potențial creativ artistic însă cu un nivel de educație mai scăzut, pe de altă parte: experți din centrele care lucrează cu tineri aparținând grupurilor vulnerabile. Profesori, elevi, studenți, tineri, reprezentanți ai ONG-urilor, organizații și instituții ocupate cu formarea profesională, autorități, patroni, sindicate, artiști, mass-media, publicul larg.

Activitățile principale ale proiectului: organizarea, sub egida Cluj – Capitala Europeană a Tineretului, a unei expoziții cu vânzare a creațiilor artistice ale tinerilor provenind din grupuri dezavantajate, realizarea unui concurs cu premii a lucrărilor artistice cu valoare de utilitate realizate de aceștia, ateliere creative, unde cei interesați pot participa alături de tinerii creatori și un spectacol, prin care să se pună în valoare talentul și creativitatea lor. 

Finanțator: Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca

Durata: 1 mai - 15 noiembrie 2015

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

348860